Doliwa Adam, Król Robert, Konstrukcja i funkcje osoby prawnej w litewskim prawie cywilnym (wnioski porównawcze dla prawa polskiego)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/11/46-76
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Konstrukcja i funkcje osoby prawnej w litewskim prawie cywilnym (wnioski porównawcze dla prawa polskiego)

1. Wprowadzenie. Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza obowiązujących w litewskim i polskim prawie cywilnym regulacji, będących podstawą normatywnej konstrukcji i funkcji osoby prawnej. Szersza analiza norm litewskiego prawa, składających się na ogólną, całościową regulację podmiotowości osoby prawnej (jej osobowości prawnej) stanowi punkt wyjścia do oceny odpowiedniej regulacji polskiej i wniosków de lege ferenda adresowanych do polskiego ustawodawcy – co stanowi cel poznawczy naszej pracy. Uznaliśmy, że realizacji celu artykułu służyć będzie także próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy bardziej efektywna w praktyce i inspirująca teoretycznie jest tzw. normatywna koncepcja osób prawnych zastosowana w prawie polskim, czy też może metoda ogólnego formułowania cech osób prawnych przyjęta przez prawodawcę litewskiego.

Wybór metody prawnoporównawczej jako narzędzia analizy uzasadniają następujące argumenty. Po pierwsze, z uwagi na to, że współcześnie regulacje prawne stają się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX