Staniszewska Zuzanna, Konieczność przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną będące "sprzedawcą zasiedziałym"

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/12/116-133
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konieczność przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną będące "sprzedawcą zasiedziałym"

Słowa kluczowe: prawo energetyczne, taryfa, energia elektryczna, obrót energią, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, sprzedawca z urzędu, sprzedawca zasiedziały

1.Wprowadzenie

Artykuł przedstawia prawne podstawy konieczności corocznego przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) taryfy przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącego „sprzedawcą zasiedziałym” (eng. incumbent supplier), pozostałego po wyodrębnieniu z przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo operatorów sieci dystrybucyjnej zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne , wykonującego zadania sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 u.p.e. Analizie poddano także wynikającą z art. 49u.p.e. możliwość zwolnienia z zatwierdzania taryfy spółek obrotu detalicznego energią elektryczną. Uwzględniono przy tym najważniejsze interpretacje Prezesa URE oraz kluczowe orzecznictwo. Co szczególnie ważne, przy ocenie progresu liberalizacji rynku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX