Płaziuk Jakub, Konieczność odstąpienia od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego w przypadku wyznaczenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w czasach COVID-19

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/1/247-267
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konieczność odstąpienia od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego w przypadku wyznaczenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w czasach COVID-19

Słowa kluczowe: wymiar sprawiedliwości w czasach pandemii COVID-19, zasada jawności, niejawność postępowania, posiedzenie zdalne

1.Wstęp

Kwestia organizacji posiedzeń sądowych w czasach pandemii COVID-19 jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie wymiar sprawiedliwości. Kwestia ta została uregulowana w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . Kwestię tę reguluje art. 15zzs1wspomnianej ustawy, który w sposób jednoznaczny przyznaje prym przeprowadzaniu posiedzeń zdalnych, które uznaje za zasadę, dopuszczając możliwość przeprowadzenia rozprawy, posiedzenia jawnego lub posiedzenia niejawnego jedynie wyjątkowo, tylko w określonych przypadkach. Na tym tle powstaje istotne zagadnienie, czy przed wyznaczeniem rozprawy lub posiedzenia jawnego konieczne jest odstąpienie od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego. W tym zakresie możliwe byłoby przyjęcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX