Nowak Tomasz, Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnej adekwatnych do zamierzonego i zrealizowanego rezultatu gospodarczego

Artykuły
Opublikowano: PP 2008/12/11-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kompetencje organów podatkowych w zakresie ustalania skutków podatkowych czynności prawnej adekwatnych do zamierzonego i zrealizowanego rezultatu gospodarczego

Artykuł 199a ordynacji podatkowej obowiązuje od dnia 1 września 2005 r., przy czym postanowienia § 1 i 2 obowiązywały w identycznym brzmieniu już wcześniej, to jest od dnia 1 stycznia 2003 r., w ramach art. 24a o.p. Brzmienie art. 199a o.p. stanowi zwieńczenie wieloletnich wysiłków podejmowanych przez naukę, jak również praktyków prawa podatkowego na rzecz jednoznacznego zdefiniowania granic prawa podatkowego, w obrębie których podatnicy powinni posiadać możliwość swobodnego kształtowania wysokości zobowiązań podatkowych, w ramach przysługującej im autonomii woli. Przepisy art. 199a o.p. dotykają bardzo delikatnej materii wzajemnych relacji pomiędzy prawem podatkowym a cywilnym. Przedstawione poniżej informacje ułatwią zrozumienie bardzo skomplikowanych zagadnień, które pojawiają się na tle stosowania postanowień art. 199a o.p. Przede wszystkim jednak artykuł ten ma na celu ułatwienie zrozumienia samej istoty problemu, który legł u podstaw uchwalenia przepisów art. 199a o.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX