Kognicja sądów administracyjnych w sprawach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - OpenLEX

Góreczna Małgorzata, Góreczny Grzegorz, Kognicja sądów administracyjnych w sprawach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/3/45-68
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kognicja sądów administracyjnych w sprawach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

1.Uwagi ogólne

Od 2007 r. w okresie programowania 2007-2013 realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich . Jest on instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dokument ten określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki. PROW jest końcowym elementem procesu programowania, zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny, identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. Na podstawie strategii UE przygotowywana jest strategia krajowa rozwoju obszarów wiejskich, która przekłada priorytety Wspólnoty na sytuację w kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii jest właśnie PROW .

Na gruncie prawa krajowego problematyka rozwoju...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX