Artykuły
Opublikowano: PP 2019/11/20-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzula standstill a odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-225/18, Grupa Lotos

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 2.05.2019 r., C-225/18, Grupa Lotos S.A. przeciwko Ministrowi Finansów – dalej wyrok TS, C-225, Grupa Lotos – dotyczy bardzo istotnej kwestii, a mianowicie zakresu prawa nowego państwa członkowskiego do wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do odliczenia VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Spory w tym przedmiocie pomiędzy polskimi podatnikami a organami podatkowymi pojawiły się w stosunkowo krótkim czasie po dacie akcesji Polski do UE . Jednakże pomimo iż od daty akcesji minęło 15 lat, okazało się, że wciąż można znaleźć obszary, gdzie istnieją wątpliwości, czy przy wdrożeniu szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17.05.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku – dalej szósta dyrektywa – nie popełniono istotnych błędów i nie naruszono zasad regulujących kluczowe prawo podatnika, jakim jest prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tego zagadnienia dotyczy prezentowany wyrok TS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację