Słowińska Karolina, Klauzula indeksacyjna w kredytach hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich - istota problemu

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/1/45-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzula indeksacyjna w kredytach hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich - istota problemu

Artykuł porusza tematykę kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, które był zawierane przez konsumentów z bankami w Polsce w latach 2006–2008. Istotą problemu, który został omówiony w artykule, jest klauzula indeksacyjna stanowiąca istotny element umowy o kredyt hipoteczny denominowany w CHF. Podkreślić należy, że bank jednostronnie ustalał ten istotny składnik umowy nie tylko na etapie wypłaty kredytu (tj. poszczególnych transz), ale czynił tak również w trakcie wykonywania ww. umowy. Arbitralnie ustalany kurs wymiany waluty warunkował koszt udzielonego kredytu, przy czym konsument nie tylko nie miał wiedzy co do ww. kosztów, ale nie miał też wpływu na kształtowanie się kursu przeliczeniowego. W dalszej części artykułu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy klauzula waloryzacyjna stosowana przez banki w umowach o kredyt hipoteczny denominowany w CHF, według której banki były uprawnione do jednostronnego kształtowania kursów wymiany walut, mieści się w granicach swobody umów w relacji z konsumentem. Odwołano się także do elementów definicyjnych umowy kredytu, podając w wątpliwość wskazanie kwoty kredytu w umowach o kredyt hipoteczny denominowany w CHF. Klauzula indeksacyjna jest poddana analizie także w kontekście stosowania przez banki klauzul abuzywnych (m.in. z uwagi na fakt, że rażąco narusza interes konsumenta, jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, nie została z konsumentem indywidualnie uzgodniona).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX