Kilka uwag na temat wypełniania luk w umowie kredytu frankowego powstałych po eliminacji niedozwolonej klauzuli walutowej - OpenLEX

Nowakowski Tobiasz, Kilka uwag na temat wypełniania luk w umowie kredytu frankowego powstałych po eliminacji niedozwolonej klauzuli walutowej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/3/27-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat wypełniania luk w umowie kredytu frankowego powstałych po eliminacji niedozwolonej klauzuli walutowej

Zagadnienie dotyczące wypełniania luk w umowach kredytu frankowego stanowi istotny problem prawny. Liczba spraw sądowych kredytobiorców ciągle bowiem rośnie. Jak dotąd judykatura nie wypracowała jednomyślnego stanowiska odnośnie do sposobów sądowego wypełniania luk w umowie. System prawny nie przewiduje normy, którą sąd mógłby zastosować w każdym stanie faktycznym. Interesującym rozwiązaniem problemu luk w umowie pozostaje więc odwołanie się do woli stron, jeśli spełnione zostały przesłanki, aby uznać sanującą moc późniejszego aneksu. Obok tego sąd może zawsze oprzeć swe rozstrzygnięcie na wykładni systemowej pozostałej części umowy, przyznając kredytobiorcy prawo do spełnienia świadczenia bezpośrednio w walucie obcej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX