Nowakowski Tobiasz, Kilka uwag na temat unieważnienia umowy kredytu indeksowanego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/5/42-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat unieważnienia umowy kredytu indeksowanego

W opracowaniu autor porusza problematykę unieważnienia umowy kredytu indeksowanego ze względu na abuzywność klauzuli indeksacyjnej. W jego ocenie wyrok uwzględniający upadek umowy ma charakter konstytutywny, a podstawę prawną tego unieważnienia stanowią unormowania dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich . Autor rozważa także konsekwencje orzeczonej nieważności w kontekście przedawnienia roszczeń stron o zwrot nienależnego świadczenia. W artykule zostaje również omówiony problem ewentualnego roszczenia banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX