Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniu grupowym - OpenLEX

Inglot Magdalena, Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniu grupowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2015/10/32-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniu grupowym

1.Wprowadzenie

Ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w celu zabezpieczenia kosztów procesu ponoszonych przez pozwanego wprowadziła instytucję kaucji uregulowaną w art. 8 u.d.r.p.g. Do wniesienia kaucji w gotówce sąd może zobowiązać powoda (reprezentanta grupy) na wniosek pozwanego. Wysokość kaucji określa sąd, biorąc pod uwagę prawdopodobną sumę kosztów, które poniesie pozwany. Jednakże kaucja nie może być wyższa niż 20% wartości przedmiotu sporu (wps). Jeśli natomiast w toku sprawy okaże się, że kaucja nie wystarcza na zabezpieczenie kosztów procesu, pozwany może wnosić o ustanowienie kaucji dodatkowej. Niewniesienie przez powoda kaucji w zakreślonym przez sąd terminie prowadzi na żądanie pozwanego do odrzucenia pozwu lub środka odwoławczego.

W zamierzeniu ustawodawcy celem kaucji było zabezpieczenie roszczenia pozwanego o zwrot kosztów procesu, gdyż, jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, pozwany w związku z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX