Kary umowne w Prawie zamówień publicznych - OpenLEX

Taraszkiewicz Magdalena, Kary umowne w Prawie zamówień publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/6/60-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kary umowne w Prawie zamówień publicznych

Kary umowne nie zostały przez ustawodawcę uregulowane w przepisach Prawa zamówień publicznych. Prawodawca odsyła w tym zakresie do Kodeksu cywilnego, co świadczy o ich cywilistycznym charakterze, a co za tym idzie – dopuszcza swobodę stron umowy w zakresie ustalania ich wysokości. Prowadzi to niejednokrotnie do uprzywilejowania pozycji zamawiającego względem wykonawcy, który – przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przyjmuje warunki określone przez zamawiającego.

Podstawowym celem stosowania przez zamawiających kar umownych w umowach w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest ochrona interesu publicznego. Nie można jednak zapominać, że zamawiający nie może wykorzystywać w sposób bezwzględny swojej pozycji i nakładać na wykonawców kar będących w nieadekwatnej wysokości do wynagrodzenia głównego wykonawcy lub powstałej szkody.

Obowiązkiem zamawiającego jest więc miarkowanie wysokości kar umownych, aby w sposób rzeczywisty mogły spełniać swoje funkcje prewencyjne i motywacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX