Kary pieniężne jako sankcje wymierzane na podstawie art. 13k ustawy o drogach publicznych za nieuiszczenie opłaty elektronicznej - OpenLEX

Szwed Iwona, Kary pieniężne jako sankcje wymierzane na podstawie art. 13k ustawy o drogach publicznych za nieuiszczenie opłaty elektronicznej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/7-8/68-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kary pieniężne jako sankcje wymierzane na podstawie art. 13k ustawy o drogach publicznych za nieuiszczenie opłaty elektronicznej

1.Próba definicji pojęcia sankcji administracyjnych i ich istota

W związku z wprowadzeniem do ustawy o drogach publicznych 1 lipca 2011 r. nowego obowiązku uiszczania opłaty za przejazd po drodze krajowej oraz wprowadzeniem katalogu kar za niedopełnienie tego obowiązku pojawiła się wątpliwość, czy konstrukcja przepisów pozwala na wymierzanie kar na podstawie art. 13k ustawy zgodnie z prawem.

Jak słusznie podnosi Małgorzata Stahl, wielość i różnorodność sankcji administracyjnych, dowolność w ich kreowaniu, szeroki często zakres uznania administracyjnego i znaczna niekiedy dolegliwość, stosowanie wielu sankcji niezależnie od winy przy naruszeniu norm prawnych sprawiają, że problem stosowania sankcji tak, by nie były przy tym naruszane prawa i interesy jednostki, nabiera coraz większego znaczenia. Zgodzić się należy, że sankcje, aby były skuteczne, muszą powodować dolegliwość, muszą być współmierne do naruszenia prawa i nieuchronne , ale przed wszystkim muszą wynikać z przepisu prawa, w prawie muszą mieć swoje umocowanie. Niestety prawo pozytywne nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX