Karnoskarbowe gwarancje prawidłowej realizacji podatków lokalnych - OpenLEX

Pahl Bogumił, Szostak Robert, Karnoskarbowe gwarancje prawidłowej realizacji podatków lokalnych

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/5/26-37
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Karnoskarbowe gwarancje prawidłowej realizacji podatków lokalnych

1.Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 167 Konstytucji RP z 1997 r. dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Źródła dochodów gmin, powiatów i województw określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . Spośród tych trzech jednostek samorządu terytorialnego tylko gminy posiadają własne podatki, tj. świadczenia, które w całości wpływają na rzecz budżetu lokalnego. Powiaty i województwa mają jedynie zapewniony procentowy udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa.

Z art. 4u.d.j.s.t. wynika, że źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Ustawodawca, przyznając gminom wpływy podatkowe, jednocześnie powierzył wójtom, burmistrzom, prezydentom miast administrowanie tymi daninami. Nie był jednak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX