Kukuła Zygmunt, Karnoprawna ochrona stron umowy najmu lokalu

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/9/47-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Karnoprawna ochrona stron umowy najmu lokalu

Streszczenie

Tematyka ochrony prawnokarnej osób wynajmujących lokale mieszkalne, w świetle ujawnionych ostatnimi czasy drastycznych konfliktów występujących pomiędzy nimi, a właścicielami lokali, wykazuje swoją dużą doniosłość praktyczną. Niewątpliwie podstawowym sposobem ochrony praw najemcy lokalu pozostaje prawo cywilne, albowiem łączy się z zawartą wcześniej umową najmu. W sytuacji przekroczenia przez którąkolwiek ze stron umowy dopuszczalnego sposobu postępowania przewidzianego przez prawo cywilne, możliwe jest wzmocnienie tej ochrony wybranymi instrumentami prawa karnego. Prawo karne pełni w tym wypadku rolę uzupełniającą, subsydiarną, wobec pozostałych regulacji jak Kodeks cywilny i umowa. Właściciele lokali dosyć często starają się przy użyciu niedozwolonych środków zmusić dotychczas mieszkające w nich osoby do ich opuszczenia. Proceder ten stał się dosyć powszechny i doczekał się specjalnego określenia, we właściwy sposób oddający jego istotę, a mianowicie „czyszczenie kamienic”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX