Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy - OpenLEX

Brzezicki Tomasz, Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/8/35-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy

Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonane ustawą z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadziły m.in. finansowe instrumenty dotyczące uporządkowania przestrzenni publicznej. Organy gminy otrzymały dodatkowe, obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, narzędzie służące uporządkowaniu przestrzeni publicznej – tzw. uchwałę reklamową. Uchwała reklamowa ma charakter fakultatywny, co oznacza, że wejście w życie jej przepisów deroguje ustalenia zawarte w dotychczas obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją przyjętego rozwiązania może być sytuacja, w której istniejące legalnie obiekty reklamowe, usytuowane na podstawie ustaleń obowiązujących planów miejscowych, potencjalnie mogą zostać uznane za niezgodne z prawem, jeżeli nie spełniają wymogów zawartych w uchwale reklamowej. W celu zagwarantowania realizacji przepisów uchwały reklamowej wprowadzono pieniężną karę administracyjną za niezgodne z prawem usytuowanie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały reklamowej, a także możliwość nakazania ich usunięcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX