Kluza Jan, Kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/1/21-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Streszczenie

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, sprawca skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności ma możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie z jej odbywania po upływie 25 lat kary (lub dłuższym określonym przez sąd). W ramach propozycji nowelizacji kodeksu karnego ustawodawca sformułował postulat wprowadzenia możliwości bezwzględnej kary dożywotniego pozbawienia wolności, z której sprawca nie mógłby być nigdy zwolniony. Choć zmiana ta nie została wprowadzona, to nie oznacza to, że rozwiązanie to nie zasługuje na aprobatę i dlatego wymaga bliższego omówienia. Artykuł ma na celu omówienie istoty tej zmiany i zasadności jej wprowadzenia. Kluczowym elementem w analizie tego rozwiązania prawnego jest jego zgodność z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W sytuacjach szczególnych związanych z wyjątkowo brutalnym charakterem przestępstwa państwa strony Konwencji powinny mieć możliwość orzeczenia zakazu zwolnienia takiego sprawcy, zaś jedynym środkiem, w ramach którego mógłby się on ubiegać o zwolnienie z kary z powodów humanitarnych stanowić powinno prawo łaski.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX