Knade-Plaskacz Agnieszka, Jurysdykcja szczególna w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego popełnionego za pośrednictwem Internetu (art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001) w świetle orzecznictwa TS

Artykuły
Opublikowano: EPS 2014/6/36-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jurysdykcja szczególna w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego popełnionego za pośrednictwem Internetu (art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001) w świetle orzecznictwa TS

Jurysdykcję w sprawach z zakresu transgranicznej odpowiedzialności deliktowej określa rozporządzenie nr 44/2001 . Powód, dochodzący roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych lub czynów podobnych (quasi-deliktów), może według własnego wyboru złożyć pozew, zgodnie z zasadami ogólnymi, do sądu miejsca zamieszkania pozwanego na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 44/2001 albo skorzystać z jurysdykcji szczególnej określonej w art. 5 pkt 3 wyżej wymienionego rozporządzenia. Problematyka jurysdykcji szczególnej w sprawach deliktowych stanowi przedmiot niesłabnącego zainteresowania Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS). W tym kontekście na uwagę zasługuje orzecznictwo TS dotyczące ustalenia „miejsca lub miejsc, gdzie nastąpiło lub mogło nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę” w rozumieniu powołanego art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 w sprawach, w których czyn niedozwolony został dokonany za pośrednictwem Internetu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX