Hincz Dominik, Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących transgranicznej umowy gwarancji ubezpieczeniowej w świetle rozporządzenia 1215/2012

Artykuły
Opublikowano: PPC 2021/1/64-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jurysdykcja krajowa w sprawach dotyczących transgranicznej umowy gwarancji ubezpieczeniowej w świetle rozporządzenia 1215/2012

Słowa kluczowe: gwarancja ubezpieczeniowa, jurysdykcja, umowa prorogacyjna, miejsce świadczenia usług, spór

1.Wprowadzenie

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi jedną z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym form zabezpieczenia zobowiązań. Pomimo tego ów produkt ubezpieczeniowy nie został uregulowany na poziomie ustawowym. Tym samym obowiązek dookreślenia konstrukcji, właściwości i roli gwarancji ubezpieczeniowej przypadł doktrynie i orzecznictwu. Syntetyczne ujęcie istoty gwarancji ubezpieczeniowej przedstawił Sąd Apelacyjny w Poznaniu w często powoływanym wyroku z 11.01.2006 r. , stwierdzając, że gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, niestypizowaną, a ukształtowaną głównie przez praktykę, czynnością ubezpieczeniową, znajdującą oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody układania stosunków zobowiązaniowych (art. 3531 k.c. ). W szeregu orzeczeń i opracowań przedstawiono wyczerpujące rozważania i polemiki na temat m.in. podziału gwarancji na abstrakcyjne i kauzalne ,...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access