Ostałowski Jakub, Jednoinstancyjne procedury oceny projektów w programach operacyjnych na lata 2014–2020 w kontekście art. 78 Konstytucji RP

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2017/5/76-92
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jednoinstancyjne procedury oceny projektów w programach operacyjnych na lata 2014–2020 w kontekście art. 78 Konstytucji RP

Wprowadzenie

W perspektywie finansowej wydatkowania środków europejskich w latach 2014–2020 przewidziano pięć krajowych programów operacyjnych, w ramach których dofinansowywane są projekty nakierowane na realizację różnych celów merytorycznych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 (dalej: POIR), Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014–2020 (dalej: POWER), Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (dalej: POPC), Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (dalej: POPW). Tylko w przypadku pierwszego z nich od początku jako zasadę przyjęto dwuinstancyjną procedurę oceny wniosków o dofinansowanie. W przypadku POPC nastąpiło to dopiero w 2017 r. Analiza szczegółowych opisów osi priorytetowych oraz dostępnych na stronach internetowych instytucji organizujących konkursy regulaminów konkursów prowadzi do wniosku, że we wszystkich pozostałych krajowych programach operacyjnych jako zasadę przyjęto jednoinstancyjność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX