Jawność posiedzeń sądowych w postępowaniu nieprocesowym - OpenLEX

Górniak Krystian, Jawność posiedzeń sądowych w postępowaniu nieprocesowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/11-12/58-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jawność posiedzeń sądowych w postępowaniu nieprocesowym

1.Zasada jawności

Jawność postępowania sądowego stanowi zasadę konstytucyjną i jest nieodłącznym elementem demokratycznego państwa prawnego. Zasada ta ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania, w szczególności wydania sprawiedliwego i bezstronnego rozstrzygnięcia, oraz jest ściśle związana z zasadą bezpośredniości i ustności . Znaczenie zasady jawności w polskim procesie cywilnym jest dwojakie. Po pierwsze, uniemożliwia sprawowanie wymiaru sprawiedliwości poza kontrolą społeczną, po drugie, powoduje wychowawcze oddziaływanie wymiaru sprawiedliwości na społeczeństwo . Jawny przebieg postępowania, poza pełnieniem funkcji edukacyjnej i wychowawczej, budzi wzrost zaufania społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości, a także umacnia przekonanie obywateli do trafności podejmowanych czynności procesowych oraz wydawanych wyroków .

Zgodnie z art. 45 Konstytucji RP każdy ma prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy, przy czym wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX