Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego? – wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli - OpenLEX

Owczarczuk Sławomir, Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego? – wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/1-2/35-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jak prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego? – wnioski po kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli dokonała – po raz pierwszy – oceny procesu centralizacji rozliczeń VAT w samorządzie terytorialnym. Według niej skontrolowane jednostki zapewniły realizację nałożonych zadań, jednak przy specyfice unijnego i krajowego systemu VAT, rozbieżnościach orzecznictwa podatkowego, braku interpretacji ogólnych, niestosowaniu zasady in dubio pro tributario oraz braku adekwatnego nadzoru podatkowego – podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego działania okazały się w wielu przypadkach niewystarczające do zapewnienia prawidłowej obsługi scentralizowanych rozliczeń VAT. Stan ten, jak wykazała kontrola NIK, wymaga zasadniczej poprawy. Prezentowany artykuł wskazuje obszary ryzyka podatkowego, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę oraz działania, jakie należy podjąć, aby prawidłowo rozliczać VAT w jednostce samorządu terytorialnego. Przedstawione spostrzeżenia i wnioski zostały sformułowane na kanwie opublikowanej przez NIK 13.08.2020 r. informacji o wynikach kontroli, z uwzględnieniem analizy dogmatycznoprawnej, poglądów doktryny, orzecznictwa podatkowego oraz stosowanych praktyk.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX