Jak powinien postąpić sąd w sytuacji, kiedy skarżący złożył skargę na czynności komornika do sądu zamiast bezpośrednio do... - OpenLEX

Czarna Anna, Jak powinien postąpić sąd w sytuacji, kiedy skarżący złożył skargę na czynności komornika do sądu zamiast bezpośrednio do komornika?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/4/516-529
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jak powinien postąpić sąd w sytuacji, kiedy skarżący złożył skargę na czynności komornika do sądu zamiast bezpośrednio do komornika?

Słowa kluczowe: komornik, skarga na czynności komornika, właściwość

1. Nowelizacją dokonaną ustawą z 10.07.2015 r. zmieniono właściwość funkcjonalną dla skutecznego wnoszenia skargi na czynność komornika. Obecnie skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania (art. 767 § 5 k.p.c. ) . Właściwość komornika podyktowana jest obowiązkiem sporządzenia przez niego uzasadnienia zaskarżonej czynności, jej zaniechania bądź uwzględnienia skargi . Problematyczna jest kwestia wniesienia skargi bezpośrednio do sądu z pominięciem komornika i możliwe rozwiązania w tym zakresie. W szczególności warto odpowiedzieć na pytanie, czy taką skargę przekazuje się komornikowi, czy ją rozpoznaje, czy też odrzuca.

2. Pierwotna regulacja z 1964 r. dotycząca ustalania właściwości miejscowej sądu w sprawach ze skargi na czynność komornika nasuwała wiele wątpliwości. Przepis art. 767 § 1k.p.c. poprzestawał jedynie na stwierdzeniu, że na czynności komornika przysługuje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX