Bandarzewski Kazimierz, Inwestycja obejmująca zbiornik na wody opadowe w świetle przepisów Prawa budowlanego

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/6/36-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Inwestycja obejmująca zbiornik na wody opadowe w świetle przepisów Prawa budowlanego

Zbiorniki na wody opadowe coraz częściej są montowane lub budowane przez inwestorów. Pozwalają one na gromadzenie deszczówki, czym nie tylko ograniczają zużycie wody do picia, ale i zabezpieczają przed niekorzystnym oddziaływaniem samych wód opadowych. Możliwości wykorzystania zgromadzonych w takich zbiornikach wód jest wiele, a ponadto działania administracji publicznej oraz związane z tym instrumenty finansowe zmierzają do zachęcania do ich gromadzenia. Tym samym wydaje się oczywiste, że także obowiązujące prawo powinno ułatwiać realizację takich inwestycji. Tak jednak nie jest. Co do zasady sama inwestycja polegająca na zamontowaniu lub wybudowaniu takiego zbiornika nie została przez ustawodawcę zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Tym samym zrealizowanie takiej inwestycji w warunkach tzw. samowoli budowlanej naraża inwestora na wszczęcie wobec niego postępowania naprawczego. Stan ten jest trudny do zaakceptowania, ponieważ ustawodawca zwolnił z reglamentacji prawnej poprzedzającej proces inwestycyjny wybudowanie nie tylko oczka wodnego lub basenu przydomowego, ale także – do pewnej objętości – zbiorników na ścieki, nieczystości lub nawet zbiorniki na paliwa. W związku z tym autor artykułu postuluje dokonanie jak najszybszej nowelizacji przepisów Prawa budowlanego tak, aby także budowa lub montowanie zbiorników na wody opadowe było zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX