Maroń Grzegorz, Instytucja ślubowania prokuratorskiego w polskim porządku prawnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/11-12/66-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja ślubowania prokuratorskiego w polskim porządku prawnym

Streszczenie

W artykule przedstawiono instytucję ślubowania prokuratorskiego w Polsce. Komparatystycznie omówiono rotę ślubowania, formę złożenia ślubowania oraz prawną i etyczną doniosłość tytułowej instytucji na przestrzeni ponad stu lat. Studium podjętego zagadnienia łączy w sobie ustalenia historyczno- i dogmatycznoprawne z rozważaniami teoretycznoprawnymi i postulatami de lege ferenda. W ocenie Autora tekst ślubowania powinien odgrywać centralną rolę w dyskusji nad prokuratorską deontologią. Akt ślubowania posiada potencjał do ukierunkowania w pełni etycznego i profesjonalnego postępowania prokuratora pod warunkiem jego poważnego potraktowania, w szczególności wypowiedzenia słów roty w sposób refleksyjny i zaangażowany, a nie pro forma.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX