Grubalska Aleksandra, Instytucja ławnika w Sądzie Najwyższym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/12/86-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja ławnika w Sądzie Najwyższym

Streszczenie

Artykuł dotyczy nowej instytucji ławników Sądu Najwyższego. W treści opracowania przedstawiono zagadnienia odnoszące się do kompetencji orzeczniczych ławników Sądu Najwyższego, warunków ich wyboru, sposobu powoływania ławników, ich praw i obowiązków oraz samorządu ławniczego – rady ławniczej Sądu Najwyższego. Zwieńczenie artykułu stanowi omówienie problemów w zakresie instytucji oraz jej ocena. Założeniem opracowania jest ukazanie problemów powstałych na gruncie instytucji ławników Sądu Najwyższego, a także rozważenia jej likwidacji. Instytucja ta nie przystaje bowiem do polskiej kultury prawnej. Głównym problemem jest uczestnictwo czynnika społecznego w rozpoznawaniu spraw przed sądem najwyższej instancji. Z zasady ławnicy nie biorą przecież udziału w rozstrzyganiu spraw przed sądami odwoławczymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX