Barczak Anna, Instrumenty prawne samorządu terytorialnego w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/10/40-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instrumenty prawne samorządu terytorialnego w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

1.Wprowadzenie

W ustawodawstwie brakuje legalnej definicji "gospodarowania odpadami komunalnymi". W związku z tym warto zastanowić się, co oznacza ta nazwa. Wydaje się, że przy konstruowaniu tego znaczenia pomocna będzie definicja "gospodarowania odpadami", zaproponowana w art. 3 ust. 3 pkt 1 u.o. ustawy o odpadach . Na podstawie tego przepisu można stwierdzić, że gospodarowanie odpadami komunalnymi to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów .

Z kolei samo pojęcie "odpady komunalne" doczekało się definicji legalnej. Pod pojęciem tym rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zob. art. 3 ust. 3 pkt 4u.o.). Z przytoczonej definicji wynika, że kryteriami wyróżnienia odpadów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX