Szlachetko Katarzyna, Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/6/48-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej

Ustawodawca zmienia i rozszerza kategorie spraw, które wojewoda może załatwić w drodze zarządzenia zastępczego. Wymogi zupełności i skuteczności nadzoru uzasadniają regulowanie środków nadzoru o charakterze zastępczym. Należy jednak mieć na uwadze, że zarządzenie zastępcze stanowi „atrakcyjne” narzędzie zabezpieczające wykonywanie zadań publicznych bez udziału organów samorządu terytorialnego. Zarządzenie zastępcze wojewody realizuje założone funkcje ochronne nadzoru wyłącznie, jeżeli jest regulowane i stosowane zgodnie z zasadą proporcjonalności. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na rozwiązania przyjęte w ustawie z 1.04.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, która dwukrotnie przewiduje kompetencję wojewody do wydania zarządzenia zastępczego. Szczegółowa analiza przywołanej ustawy prowadzi do wniosku, że kompetencja nadzorcza wojewody została w niej wykorzystana w sposób instrumentalny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX