Strugała Radosław, Ingerencja sądu w stosunek zobowiązaniowy na podstawie art. 357(1) k.c.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/8/47-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ingerencja sądu w stosunek zobowiązaniowy na podstawie art. 357(1) k.c.

Gwałtowna zmiana koniunktury w światowej gospodarce wywołała - dający się odnotować zarówno w opracowaniach naukowych , jak i publicystycznych - wzrost zainteresowania klauzulami rebus sic stantibus. Tym mianem określa się w nauce prawa ogół rozwiązań normatywnych oraz koncepcji doktrynalnych, które dopuszczają wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania . W większości przypadków uwagę skupiono na tzw. dużej klauzuli rebus sic stantibus, wyrażonej w art. 3571k.c. To w niej przede wszystkim upatruje się szansę na złagodzenie skutków recesji przez dostosowanie treści powstałych wcześniej stosunków zobowiązaniowych do nowych realiów gospodarczych. O ile skutki prawne stosowania klauzuli nie budzą w doktrynie prawa cywilnego poważniejszych wątpliwości, to jej poszczególne przesłanki, sformułowane przez ustawodawcę w sposób bardzo ogólny, wciąż powodują liczne rozbieżności i wątpliwości interpretacyjne. Są one, jak się wydaje, konsekwencją bardziej fundamentalnego sporu o podstawowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX