Kropiwnicka Magdalena, Indywidualny charakter jako przesłanka ochrony wzoru niezarejestrowanego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/4/54-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Indywidualny charakter jako przesłanka ochrony wzoru niezarejestrowanego

Artykuł dotyczy problematyki indywidulanego charakteru jako przesłanki ochrony wzoru niezarejestrowanego. Na początku artykułu Autorka skupiła się na przyczynach wprowadzenia ochrony w postaci niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Było to podyktowane chęcią ułatwienia ochrony w sektorach przemysłu tworzących wzory produktów wchodzących i funkcjonujących na rynku przez krótki czas, tzw. short term products. Warto zauważyć, że przesłanki ochrony dla wzoru niezarejestrowanego nie różnią się od przesłanek przewidzianych dla wzorów zarejestrowanych. Należy bowiem ocenić, czy dany wzór cechuje się nowością oraz czy ma indywidualny charakter. W artykule skupiono się na jednej z przesłanek – indywidualnym charakterze. W artykule zawarto również odwołania do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, który w wyrokach rozstrzygał sporne kwestie związane z przyznawaniem ochrony niezarejestrowanemu wzorowi wspólnotowemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX