Korycińska Małgorzata, Implementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.03.2019 r., C-127/17, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuły
Opublikowano: EPS 2022/10/66-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Implementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.03.2019 r., C-127/17, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł omawia skutki prawne wyroku C-127/17, Komisja przeciwko Polsce , i problemy proceduralne związane z wykonaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny orzeczenia stwierdzającego naruszenie przez państwo członkowskie prawa unijnego. Na podstawie poglądów prezentowanych w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanych zarówno na skutek rozpoznania skarg kasacyjnych, jak i skarg o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem przedstawiono stanowisko judykatury dotyczące interpretacji i subsumcji przepisów proceduralnych w sposób umożliwiający pełną realizację zasady efektywnej ochrony prawnej i efektywności prawa unijnego. Przedstawiono także wpływ orzeczenia C-127/17, Komisja przeciwko Polsce, na wykładnię przepisów krajowych nieobjętych przepisami dyrektywy, których uchybienie przez Rzeczpospolitą Polską stwierdził Trybunał Sprawiedliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX