Strzelec Dariusz, Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/5/24-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej

W związku z reformą administracji skarbowej w aktualnym stanie prawnym informacje podatkowe, jakie stają się dostępne dla organów w związku z realizacją ustawowych zadań, będą przekazywane nie tylko na podstawie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – ale również na podstawie przepisów działu IV „Pomoc i informacja” ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – dalej ustawa o KAS. W zakresie trybu i procedur pozyskiwania informacji, w zależności od tego czy są realizowane na podstawie przepisów ustawy o KAS, czy Ordynacji podatkowej, dostrzeżemy pewne różnice. Ponadto, choć w założeniu przepisy ustawy o KAS opierają się w zakresie analizowanej kwestii na przepisach ustawy z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej – dalej u.k.s. – stanowiąc ich rozwinięcie, dostrzeżemy w tym obszarze kilka odmienności, które w przyszłości w praktyce ich stosowania mogą budzić istotne wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX