Płonka-Bielenin Katarzyna, Gminne akty prawa miejscowego wydawane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wnioski i postulaty

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/6/21-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Gminne akty prawa miejscowego wydawane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wnioski i postulaty

Słowa kluczowe: gmina, akty prawa miejscowego, wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.Uwagi wstępne

Podstawowym zadaniem organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, inicjowania oraz wspierania przedsięwzięć, które mają na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, jak również działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu oraz usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności organizacji społecznych i zakładów pracy w tej płaszczyźnie.

Wielkość spożywania napojów alkoholowych w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi poważny problem społeczny. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw, ilość spożycia alkoholu w RP „jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX