Wlaźlak Katarzyna, Funkcja planowania gminy na przykładzie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/4/34-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Funkcja planowania gminy na przykładzie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

1.Wprowadzenie

Współcześnie niezwykle szeroki i zróżnicowany zakres zadań administracji publicznej rodzi potrzebę tworzenia długofalowych, świadomych, spójnych i kompleksowych wizji efektywnej realizacji tych zadań. Na gruncie normatywnym przejawia się to w obowiązku lub chociażby możliwości kształtowania różnorodnych aktów planowania, będących przejawem szerzej pojmowanej funkcji planowania (planistycznej) administracji. W doktrynie wiąże się tę funkcję z aktywną i kreatywną działalnością, podejmowaną dla celowego kształtowania sfer poddanych planowaniu, związaną bądź to z ingerencją państwa w tę sferę, bądź z zastosowaniem środków nieingerencyjnych w celu wywołania w niej zmian (skutków) uznanych przez organy państwa za pożądane z punktu widzenia interesu publicznego .

W niezwykle dużym zakresie funkcję planowania realizuje gmina, dla której ustawodawca przewiduje kompetencje w obszarze określania i wykonywania m.in. budżetu gminy, planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX