Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/3/119-129
Autor:
Rodzaj: artykuł

Formy własności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja zawiera relatywnie szerokie regulacje dotyczące własności. Na gruncie obowiązującej ustawy zasadniczej ustrojodawca uregulował bowiem własność w wielu miejscach (z punktu widzenia systematyki Konstytucji) i zarazem w różny sposób w poszczególnych jej przepisach . W tym kontekście trzeba przede wszystkim wskazać na art. 21 ust. 1 (ujmujący własność w sposób szeroki i statuujący zasadę ochrony własności) , art. 64 ust. 1–3 (wyrażający prawo podmiotowe) , art. 20 (wskazujący na własność prywatną jako jeden z filarów społecznej gospodarki rynkowej), art. 165 ust. 1 (przyznający prawo własności jednostkom samorządu terytorialnego) oraz art. 218 (wskazujący na kategorię „majątku Skarbu Państwa”) . Należy jednocześnie podkreślić, że polski ustrojodawca – pomimo relatywnie szerokiego ujęcia materii własności – na poziomie norm konstytucyjnych nie rozstrzygnął w sposób jednoznaczny oraz kompleksowy kwestii dyferencjacji własności i stanowczo nie przesądził, czy (i ewentualnie w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?