Mroczek Robert, Formy inicjacji procesowej w sprawach o przestępstwa handlu ludźmi

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/2/95-114
Autor:
Rodzaj: artykuł

Formy inicjacji procesowej w sprawach o przestępstwa handlu ludźmi

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę procesowego wykorzystania uzyskanych informacji o przestępstwie handlu ludźmi. Punktem wyjścia do rozważań o możliwościach i formach wszczęcia postępowania przygotowawczego o czyn z art. 189a § 1 Kodeksu karnego, jest opis problematyki procederu handlu ludźmi z punktu widzenia praktycznego, w kontekście uzyskiwania i waloryzacji materiału dowodowego. Omówiono formy zarówno inicjacji postępowania w sprawach o handel ludźmi jak i możliwości uzyskiwania informacji o tym przestępstwie. Autor wymienia podstawowe formy inicjacji procesowej, jak: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchanie w charakterze świadka lub pokrzywdzonego osoby zawiadamiającej, czynności operacyjno-rozpoznawcze, czynności administracyjne, informacje z przestępstw pokrewnych oraz przejęcie ścigania karnego. Wskazuje również na praktyczne instrumenty, algorytmy i instytucje prawne, stosowanie których jest nieodzowne w skutecznej walce organów ścigania z przestępcami trudniącymi się złożonym procederem handlu ludźmi. Na szczególną uwagę zasługują zawarte w tekście informacje dotyczące postępowania z małoletnią ofiarą handlu ludźmi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX