Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych -... - OpenLEX

Kocot Wojciech J., Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych - nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/2/4-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych - nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r.

Zmiana kodeksu spółek handlowych dokonana ustawą z 28.11.2014 r. , która (z pewnymi wyjątkami ) weszła w życie 15.01.2015 r., stanowi próbę realizacji kolejnego etapu „cyfrowej reformy” prawa korporacyjnego spółek handlowych oraz poszerzania swobody korzystania z nowoczesnych, elektronicznych systemów komunikacyjnych w tworzeniu, organizacji i funkcjonowaniu spółek handlowych . Zaproponowane zmiany zarówno w kodeksie spółek handlowych, jak i w innych ustawach pozostają poza zakresem regulacji Unii Europejskiej, gdy chodzi o spółki osobowe, zaś gdy chodzi o spółkę z o.o. nie naruszają przepisów dyrektyw 2009/101/WE oraz 2013/34/UE . Poselski projekt nowelizacji uzasadniano w pierwszej kolejności potrzebą dalszych ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z o.o. w drodze poszerzenia możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania takich spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz udogodnienia w zakresie składania wniosków do rejestru i uiszczania opłat sądowych od tych wniosków . Wydaje się – niestety – że pośpiech, w jakim nowe uregulowania przygotowano i uchwalono , oraz brak szerszej, teoretyczno-empirycznej refleksji nad konsekwencjami proponowanych zmian – w tym także w obszarze działania prawa cywilnego materialnego – pogarszają jakość i zdatność prawa przedmiotowego w procesie kształtowania współczesnego ładu korporacyjnego spółek handlowych. Podobnie ocenić zresztą należy skutki wcześniejszego, pochopnego i równie nieprzemyślanego – jak się dziś okazuje – dopuszczenia zawiązywania spółek z o.o. za pomocą wzorca elektronicznego. Z pewnością źródłem inspiracji ustawodawcy nie może być jedynie wiara w to, że samo stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych uprości obrót prawny. Ułatwienie, przyspieszenie czy odformalizowanie procedury organizowania i rejestracji spółek handlowych to zadania ze wszech miar godne poparcia, ale przypadkowe wprowadzanie cząstkowych zmian budzi nie tylko poważne wątpliwości interpretacyjne, lecz także skłania do postawienia zasadniczego pytania o sens i spójność obecnego procesu modernizacji prawa cywilnego, a w szczególności kodeksu spółek handlowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX