Długosz Zbigniew, Stolarski Konrad, Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/7/28-33
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym

Niniejszy artykuł swoim zakresem obejmuje analizę problematyki oświadczeń woli składanych przy wykorzystywaniu urządzeń umożliwiających naniesienie na dokumenty elektroniczne tzw. odręcznego podpisu biometrycznego, z perspektywy obowiązujących przepisów prawa dotyczących formy czynności prawnej. Przedmiotem rozważań jest w szczególności analiza cech i funkcji podpisu składanego w tej formie oraz możliwości zakwalifikowania dokumentów opatrzonych odręcznym podpisem biometrycznym jako spełniających wymogi przewidziane dla zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej na gruncie Kodeksu cywilnego w brzmieniu po nowelizacji wprowadzonej ustawą z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8.09.2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX