Klimkiewicz-Deplano Katarzyna, Patejuk Sławomir, Finansowanie nabycia aktywa za pomocą islamskiego instrumentu finansowego murabaha

Artykuły
Opublikowano: PP 2011/10/44-46
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie nabycia aktywa za pomocą islamskiego instrumentu finansowego murabaha

Polski rynek jest atrakcyjny nie tylko dla rodzimych inwestorów, ale również dla tych pochodzących z bardziej odległych rynków, m.in. z krajów arabskich. Warte uwagi jest, że w tychże krajach zasady religijne mają istotny wpływ na sposób zawierania transakcji gospodarczych. Inwestorzy z krajów arabskich są, co do zasady, zobowiązani do przestrzegania prawa szariatu, które ogranicza możliwości korzystania m.in. z instrumentów dłużnych popularnych wśród europejskich inwestorów. W konsekwencji w praktyce gospodarczej inwestorzy z krajów islamskich posługują się specjalnymi instrumentami finansowymi. Ich odmienność w stosunku do tradycyjnych instrumentów wykorzystywanych w polskiej praktyce gospodarczej może rodzić szereg wątpliwości w zakresie ich rozliczania dla celów podatkowych. Sposób ujęcia jednego z takich instrumentów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych był przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (wyrok z dnia 13 września 2010 r., III SA/Wa 970/10, wyrok nieprawomocny – dalej wyrok).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX