Wach Andrzej, Ewolucja w zakresie trybu rozstrzygania sporów dopingowych

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/5/27-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ewolucja w zakresie trybu rozstrzygania sporów dopingowych

Słowa kluczowe: Światowy Kodeks Antydopingowy, sprawy dopingowe, ostateczne decyzje dyscyplinarne, instancja apelacyjna, arbiter, Trybunał Arbitrażowy d.s. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

1.Uwagi wstępne

Zjawisko dopingu stanowi drastyczne i podstępne podważenie kanonów uczciwego oraz czystego współzawodnictwa sportowego, zgodnego z zasadami fair play i równych szans konkurentów. Stosowanie przez zawodnika środków dopingujących rujnuje jego zdrowie, a przy tym narusza dobre imię klubu, związku sportowego i kraju, który on reprezentuje . Konsekwencją takiego postrzegania tego negatywnego zjawiska powinno być podejmowanie działań zmierzających do jego wyeliminowania, przy zastosowaniu adekwatnych środków prawnych .

Tymczasem należy stwierdzić, iż przyjmowane w ostatnim okresie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) i inne światowe organizacje sportowe regulacje uwzględniają w większym stopniu ich interesy wizerunkowe i finansowe aniżeli zasadę prawa do obrony zawodników – zwłaszcza...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX