Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/10/75-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Emerytury i renty przyznawane w drodze wyjątku

W przepisach ustawy z 17 XII 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: u.e.r.) ustanowiono emerytury i renty przyznawane na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów (art. 82) lub decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 83), finansowane z budżetu państwa. W piśmiennictwie i orzecznictwie świadczenia te nazywa się mianem „wyjątkowych emerytur i rent” , „specjalnych emerytur i rent” , „emerytur i rent przyznawanych w drodze wyjątku” lub „w szczególnym trybie” . Określenia te, wskazując na szczególny charakter owych świadczeń w stosunku do „zasadniczych” emerytur i rent, zwracają też uwagę na to, że regulację zawartą w art. 82 i 83 u.e.r. cechuje wyjątkowość, jeśli weźmie się pod uwagę charakter prawny norm prawa ubezpieczeń społecznych, mechanizm nabywania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz zasady i źródło ich finansowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania nie jest analiza wszelkich aspektów prawnych związanych z art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?