Brodacki Damian, Działania ustawodawcy polskiego na rzecz zwiększania zaangażowania obywateli w wykonywanie zadań publicznych i krzewienia idei samorządności na szczeblu gminy. Ciągle dojrzewająca demokracja czy konieczna potrzeba umocnienia i redefinicji prawnej pozycji podmiotów obywatelskich?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/9/107-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Działania ustawodawcy polskiego na rzecz zwiększania zaangażowania obywateli w wykonywanie zadań publicznych i krzewienia idei samorządności na szczeblu gminy. Ciągle dojrzewająca demokracja czy konieczna potrzeba umocnienia i redefinicji prawnej pozycji podmiotów obywatelskich?

1.Wstęp

Przemiany ustrojowe w Polsce, które rozpoczęły się po 1989 r., obrały jednoznaczny kurs w kierunku demokratycznego państwa prawa opartego na szerokim wachlarzu swobód obywatelskich, które w warunkach poprzedniego reżimu nie mogły być z oczywistych względów realizowane. Wyrażało się to nie tylko w kształtowaniu norm ustrojowych opartych o trójpodział władz, lecz także w określeniu suwerena, którym w myśl art. 4 Konstytucji RP jest Naród. Jak pisze Piotr Tuleja, pod pojęciem narodu rozumiemy zbiorowość polityczną obejmującą wszystkich obywateli bez względu na ich przynależność etniczną. Jako podmiot władzy stanowi on zbiorowość polityczną decydującą bezpośrednio lub pośrednio o swych sprawach oraz tworzący i legitymujący organy państwa . Innymi słowy to właśnie Naród jako ogół obywateli legitymuje (poprzez wybory powszechne) działania swoich przedstawicieli w organach państwowych, a nawet może sprawować władzę bezpośrednio.

Następstwem przyjęcia takiego modelu ustroju jest rozwój i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX