Popardowski Paweł, Działalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego z przełomu lat 2018 i 2019 dotycząca spółek handlowych

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2019/2/7-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Działalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego z przełomu lat 2018 i 2019 dotycząca spółek handlowych

Działalność uchwałodawcza realizowana przez Sąd Najwyższy na mocy art. 390 Kodeksu postępowania cywilnego odgrywa istotną rolę przy kształtowaniu podejścia interpretacyjnego do przepisów prawa, w tym również z zakresu prawa spółek handlowych. Oczywiście poglądom Sądu Najwyższego wyrażanym w odpowiedziach na przedstawione pytania prawne nie można przypisywać mocy powszechnie wiążącej , gdyż in genere orzecznictwo sądowe nie jest traktowane jako źródło prawa powszechnie obowiązującego. Działalności uchwałodawczej Sądu Najwyższego nie można jednak odmówić faktycznego oddziaływania na kształtowanie (w wymiarze powszechnym) podejścia do wykładni przepisów prawa ze względu na autorytet, jaki on ma przy sprawowaniu władzy sądowniczej. Ten kontekst motywuje do przybliżenia w ramach przeglądu orzecznictwa publikowanego na łamach kwartalnika „Glosa” najnowszych uchwał wydanych przez Sąd Najwyższy w materii problemowej dotyczącej spółek prawa handlowego. W niniejszym przeglądzie omówione zostaną trzy uchwały Sądu Najwyższego, które zostały wydane na przełomie lat 2018 i 2019. Odwołują się one do różnych problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych: reprezentacji spółki z o.o. w sporze lub przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu (art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych ), zakresu odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. oraz zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych przez syndyka ustanowionego dla wspólnika.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access