Świątkowski Andrzej Marian, Dyżur pracowniczy. Zagadnienia prawne dotyczące relacji pojęć "czas pracy" i "okres wypoczynku" w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/11-12/7-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dyżur pracowniczy. Zagadnienia prawne dotyczące relacji pojęć "czas pracy" i "okres wypoczynku" w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: czas pracy, dyrektywa 2003/88/WE, dyżur, okres odpoczynku, pracownik, wynagrodzenie

1.Wprowadzenie

W unijnym prawie pracy nie występuje pojęcie prawne „dyżur pracowniczy”. Pierwsza, nieobowiązująca już, dyrektywa Rady nr 93/104/WE w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy zawierała legalne definicje pojęć prawnych: „czas pracy”, „okres wypoczynku”, „pora nocna”, „praca zmianowa” oraz wskazywała pracowników zatrudnionych przy pracy świadczonej w porze nocnej oraz w systemie pracy zmianowej (art. 2 pkt 1–6). Podobnie czyni to obowiązująca dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy , w której – poza identycznie zdefiniowanymi jak w art. 2 pkt 1–6 poprzednio obowiązującej dyrektywy pojęciami prawnymi – dodatkowo zdefiniowane zostały następujące określenia: „pracownik wykonujący pracę w systemie zmianowym”, „pracownik wykonujący pracę w trasie”, „praca na urządzeniach oddalonych od brzegu”, „odpowiedni wypoczynek”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX