Resler Tomasz, Dysfunkcje Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Postulaty de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/7-8/65-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dysfunkcje Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Postulaty de lege ferenda

Słowa kluczowe: kościoły i związki wyznaniowe, rejestracja, osobowość prawna

1.Uwagi wstępne

Konstytucyjna gwarancja wolności sumienia i religii wyrażona w art. 53 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej implikuje wiele uprawnień indywidulanych dla każdego, kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej. Bez wątpienia dla pełnej realizacji tej gwarancji możliwość tworzenia kościołów i związków wyznaniowych ma fundamentalne znaczenie. Tym bardziej dziwi, że ustrojodawca, określając zakresy podmiotowy i przedmiotowy wolności sumienia i religii w dalszej części art. 53, nie wyartykułował wprost prawa do stowarzyszania się ludzi w celu prowadzenia działalności religijnej, tzn. prawa do tworzenia i organizowania nowych kościołów i związków wyznaniowych . Mimo że art. 25 ust. 4 i 5Konstytucji RP wprowadza instytucję Kościoła – osoby prawnej (skoro jest ona stroną układu międzynarodowego lub umowy z Radą Ministrów), podobnie jak osoba prawna w postaci „kościoła lub innego związku wyznaniowego o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX