Artykuły
Opublikowano: PP 2015/6/32-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dotacje unijne a zwolnienie z opodatkowania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej - w interpretacjach organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych

Dotacje, w tym dotacje unijne, jako świadczenia pieniężne, co do zasady, stanowią przychód podatkowy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., przychodami są m.in. otrzymane pieniądze (art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., a w przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 1i u.p.d.o.f.), przy czym ustawa dzieli uzyskiwane przychody według źródeł przychodów (art. 10 u.p.d.o.f.). Przychody osób fizycznych z dotacji należą najczęściej do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 u.p.d.o.f.). Gdy dotacje nie są przeznaczone na pokrycie kosztów albo zwrot wydatków ponoszonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to mogą też stanowić kategorię przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 u.p.d.o.f.). W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., nie przewiduje podziału uzyskiwanych przychodów według źródeł, nie zawiera też samej definicji przychodu. W art. 12 u.p.d.o.p. są określone zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego; poprzez zawarte tam przykładowe wyliczenie ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów, do których zalicza się w szczególności otrzymane pieniądze (art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Dotacje, jako świadczenia pieniężne, stanowią zatem na gruncie obydwu ustaw o podatkach dochodowych, co do zasady, podlegający opodatkowaniu przychód, chyba że należą do kategorii wyłączonych z przychodów lub zwolnionych z opodatkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?