Mazur Marcin, Dostęp osób pozbawionych wolności do informacji publicznych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/8/61-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp osób pozbawionych wolności do informacji publicznych

1. Zakres informacji publicznych oraz sposób ich udostępniania określa ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej . Udostępnianie takiej informacji następuje w drodze: a) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP); b) udostępniania na wniosek, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją; c) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia; d) udostępniania w centralnym repozytorium.

W niniejszym artykule przez osobę pozbawioną wolności będę rozumiał osobę odbywającą karę pozbawienia wolności oraz osobę, wobec której jest wykonywany środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania, a także osobę ukaraną lub wobec której...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX