Niemiec Tomasz M., Dostęp ministra sprawiedliwości do akt sprawy sądowej

Artykuły
Opublikowano: KRS 2013/2/21-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp ministra sprawiedliwości do akt sprawy sądowej

Wejście w życie przepisów ustawy z 18.08.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw , wprowadzającej zmiany m.in. w art. 8 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczącym działalności administracyjnej sądów oraz art. 9 i 9a tejże ustawy o nadzorze nad działalnością administracyjną sądów, wywołuje pewne wątpliwości związane w szczególności z nadzorem zewnętrznym sprawowanym przez Ministra Sprawiedliwości .

Zastrzeżenia budzą rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 20.12.2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (które powinno być wydane po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa ), a konkretnie § 20 tego rozporządzenia. Na mocy tego przepisu Minister Sprawiedliwości w ramach kontroli wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych może żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, w określonym terminie,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX