Bucholski Rafał, Nowak Ireneusz, Dostęp doktorów nauk prawnych do zawodów prawniczych - wybrane problemy

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2015/6/54-68
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dostęp doktorów nauk prawnych do zawodów prawniczych - wybrane problemy

1.Uwagi wprowadzające

  Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie ustawodawca wprowadził możliwość dostępu do zawodu adwokata i radcy prawnego bez obowiązku odbycia aplikacji oraz zdawania egzaminu korporacyjnego dla doktorów nauk prawnych, jednakże pod warunkiem legitymowania się praktycznym doświadczeniem prawniczym.

Rozważania podjęte w publikacji obejmują zagadnienia związane z wpisem doktora nauk prawnych na listę adwokatów/radców prawnych wyłącznie na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 5 lit. b/ ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz odpowiednio art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b/ ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych .

Punktem wyjścia całego opracowania jest ustalenie istoty zawodu zaufania publicznego wraz z wymogami stawianymi do uzyskania profesji adwokata i radcy prawnego przez doktora nauk prawnych. Jednakże zasadnicza cześć artykułu obejmuje analizę przesłanek, które muszą być spełnione,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX