Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/2/23-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych

1. Wstęp . Problematyka kwalifikacji wyroku arbitrażowego (wyroku sądu polubownego) w świetle ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) nie została dotychczas podjęta przez polską naukę prawa. Doczekała się tymczasem uwagi ze strony orzecznictwa. Naczelny Sąd Administracyjny orzekał już kilkakrotnie w sprawach dotyczących informacji o wyrokach wydanych w postępowaniach arbitrażowych, których stroną było państwo polskie. Przedmiotowa tematyka wymaga rozważenia na tle relacji między konstytucyjnym prawem do informacji o działalności organów władzy publicznej, charakterem postępowania arbitrażowego, które tradycyjnie łączone było z brakiem jawności, oraz potrzebą ochrony tajemnicy przedsiębiorstw. Mamy więc do czynienia z ważnym i zarazem interesującym przykładem zastosowania rozumowania prawniczego opartego na ważeniu zasad , które zyskało uznanie nie tylko w przypadku orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ale i innych sądów . Warto też zauważyć, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX