Trela-Smalarz Aneta, Dostęp do informacji o ochronie środowiska

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/1/21-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dostęp do informacji o ochronie środowiska

Słowa kluczowe: informacja o środowisku, definicja informacji o środowisku, bierne i czynne udostępnianie informacji o środowisku, przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku.

1.Wprowadzenie

Przez słowo „informacja” rozumiemy określoną wiadomość zaprezentowaną w formie komunikatu. Wyraz ten wywodzi się z łacińskiego słowa informatio, które oznacza przedstawienie, wizerunek. Treść komunikatu jest przekazywana przez nadawcę do odbiorcy z wykorzystaniem języka, kodu lub innej formy pozwalającej odtworzyć sens tego, co ma do przekazania dana osoba, a odbierająca osoba jest w stanie z tym się zapoznać. „Do podstawowych właściwości informacji zalicza się: wartość, użyteczność, jakość, aktualność, zwięzłość i prawdziwość. Wartość informacji wynika z korzyści czerpanych przez użytkownika. Im bardziej racjonalnie i zadowalające decyzje zostaną podjęte na podstawie posiadanej informacji, tym wyższa jest jej wartość” . Informacja i dostęp do niej traktowane są „jako miernik demokracji i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX